От 2024 година ще се разплащаме в евро

01.07.2021

Българската народна банка съобщи, че 1 януари 2024 г. е определена като дата в одобрения проект на Национален план за въвеждане на еврото в България.

Не е предвиден преходен период и от началото на 2024 година еврото става официална платежна единица.
Ангажиментът на България за приемане на единната европейска валута е потвърден в Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, след като първоначално е заявен при започване на преговорите на страната ни за членство в ЕС.
Началото на 2020 година Европейската централна банка отложи приемането на България в Еврозоната след като в последния си доклад посочи, че страната ни не покрива всички Маастрихтски изисквания.
България все още не покрива и изискванията за дългосрочни лихви от 2,9%, като при нас са на нива от 0,3%. Ниско е и качеството на институционалната среда, не само в България, но и в Румъния, Хърватия и Унгария. Правната рамка в кандидатстващите за чакалнята България и Хърватска също не е в пълно съответствие с всички изисквания за приемане на еврото.

 

Страната ни не се справи и с ангажимента да капитализира Първа Инвестиционна Банка, която се оказа с недостиг от 262.88 млн. евро при утежнен сценарии за развитие на икономиката. ПИБ планираше след кредит на свързани лица да изкупи листнатите акции на Българска фондова борса, но от Комисията за финансов надзор спряха сделка. През април КФН все пак одобри 40 милиона бpоя обикновени, поименни aкции c пpаво на глаc с емисионна cтойноcт 5 лева вcяка, които към момента се търгуват на цени от 2,60 лв. При стрестеста на ЕЦБ преди година бе открит капиталов недостиг и в Инвестбанк.

 

Правителството реши държавата да придобие близо 19% от акциите на Първа инвестиционна банка за 140 милиона лева.
Собственик на акции в ПИБ ще стане Българската банка за развитие, в която преди два месеца държавата наля 700 милиона лева и освобожди Мавродиев след скандал за финансиране в размер на 75 милиона лева на новорегистрирана колекторска фирма.
Държавата придобива 77 млн. права от предложените на Българската стокова борса 110 млн. акции с право на един глас, след като до последния момент нямаше интерес от частен инвеститор към възможността за закупуване на дялове.
Rivva.info


Коментари